Samenvatting Privacy en Cookies EMMA-design: bij mijn weten plaatst deze website alleen een geanonimiseerde Google trackingcookie en een cookie die nodig is om de website te laten functioneren. Kom je meer tegen, laat het dan weten, dat is niet de bedoeling. Alle zaken die verder onder privacy vallen zijn alleen van toepassing als je contact met mij opneemt via e-mail of een klant bent.

</br/>

Privacyreglement EMMA-design

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de EMMA-design internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

EMMA-design mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft EMMA-design de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door EMMA-design worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

EMMA-design vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft EMMA-design in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens EMMA-design expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die EMMA-design gebruikt en het doel van het gebruik

EMMA-design verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van EMMA-design of een vraag verstuurt via het mailadres op de website.

Die gegevens stellen EMMA-design in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met EMMA-design sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • betere dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten  te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies

EMMA-design houdt geen ip-adressen bij van bezoekers van de website. Tenzij het bezoek technisch ongeoorloofde handelingen uitvoert en het ip-adres door de firewall wordt buitengesloten.

EMMA-design houdt alleen geanonimiseerde tracking van bezoekers bij in Google Analytics. Om dit te waarborgen is de verwerkersovereenkomst met Google ook als zodanig afgesloten. Google heeft zich wel het recht voorbehouden om de trackinggegevens buiten het gebied op te slaan waar de GDPR van toepassing is.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Op de website worden geanonimiseerde trackingcookies van Google geplaatst. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

EMMA-design verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de EMMA-design-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die EMMA-design met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • EMMA-design verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van EMMA-design worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door EMMA-design beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van EMMA-design hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan EMMA-design verstrekte persoonsgegevens;
 • EMMA-design heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. EMMA-design hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal EMMA-design zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@emma-design.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van EMMA-design.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met EMMA-design opnemen en probeert EMMA-design er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal EMMA-design ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van EMMA-design.

Privacyreglement EMMA-design versie april 2018